0358. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

  • 109
  • 622
  • 145
  • כל ארבעת התמרורים.

3358


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט