0360. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

  • 208
  • 207
  • 117
  • 205

3360


| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |
סגירת תפריט